I. A Szervező:

Szervező:  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Székhelye: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):  598185

Szervező végzi az „Aqua Challenge 2020” elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása, az adatok egyeztetése a Szervező által történik.

II. Játékfeltételek

A Játék a Merőkanál.hu – Élj könnyebben, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) információs oldalán két eseményként meghirdetett „Aqua Challenge” elnevezésű, 30 napos vízivás kihívás keretén belül kerül megrendezésre.

A játékba történő nevezés feltétele, hogy a Játékos a www.facebook.com/merokanal.hu oldalon meghirdetett „Aqua Challenge” elnevezésű, október 1-15. és október 15-31. között meghirdetett vízivás kihívás eseményekhez csatlakozzon „érdekel” vagy „részt veszek” opció jelölésével, valamint az egyes meghirdetett játékok jelen játékszabályzatban szereplő kezdő időpontjáig a szabályzatnak megfelelően kedvelje „like” az adott bejegyzést vagy a kérésnek megfelelően hozzászóljon komment formájában.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban az érvényes Facebook regisztrációval rendelkező, 18. életévét betöltött, valamint 18 év alatt szülői hozzájárulással rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.merokanal.hu/hirek oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Merőkanál.hu – Élj könnyebben oldalát. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profilképe megjelenjen.

A Szervezőnek joga van a Merőkanál.hu – Élj könnyebben oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy a szexualitást nyíltan ábrázoló fényképet azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más, általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, post-okat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

II/B. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2020. október 02. 08:00 – 2020. október 26.  16:59.

A Játék az „Aqua Challenge – Start!” és „Aqua Challenge” események ideje alatt, 2020. október hónap folyamán 4 alkalommal kerül meghirdetésre, az alábbiak szerint:

a) 2020. október 02. 08:00 – 2020. október 05. 16:59.

A Játékba történő nevezés feltétele, hogy a Játékos a 2020. október 2-án 08:00-kor az „Aqua Challenge” esemény oldalára kikerülő felhívásra – „Mennyi vizet iszol egy nap?” – 2020. október 05. 16:59-ig komment formájában válaszoljon.
A sorsoláson a kommentelők vehetnek részt.

b) 2020. október 09. 10:30 – 2020. október 12. 16:59.

A Játékba történő nevezés feltétele, hogy a Játékos a 2020. október 12. 16:59-ig kedvelje (like) az október 9-én közzétett nyereményjátékra vonatkozó bejegyzést.
A sorsoláson a bejegyzés kedvelői vehetnek részt.

c) 2020. október 16. 08:00 – 2020. október 19. 16:59.

A Játékba történő nevezés feltétele, hogy a Játékos a 2020. október 16-án 08:00-kor a Merőkanál.hu – Élj könnyebben Facebook-oldalra kikerülő posztban feltett kérdésre a poszt alatt 2020. október 19. 16:59-ig a megadott válaszlehetőségek közül tetszőleges kiválasztásával komment formájában válaszoljon.
A sorsoláson a helyes választ adók vehetnek részt.

d) 2020. október 23. 08:00 – 2020. október 26. 16:59.

A Játékba történő nevezés feltétele, hogy a Játékos a 2020. október 23-án 08:00-kor Merőkanál.hu – Élj könnyebben Facebook-oldalra kikerülő felhívásra – „Milyen hatással volt rád idáig a kihívás, milyen változást vettél észre magadon?” – 2020. október 26. 16:59-ig komment formájában válaszoljon.
A sorsoláson a kommentelők vehetnek részt.

Nyeremények

A Játékosok között a heti sorsolások alkalmával, sorsolásonként 5 db ajándékcsomag kerül kisorsolásra egyenként 1 500-5000 Ft értékben. Nyertesenként 1 db. A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

III. Nyertesek kiválasztása

A heti sorsolások során alkalmanként 5 nyertes kerül kiválasztásra, véletlenszerű sorsolással (az október 12-én, 19-én és 26-án meghirdetett játékok esetében sorsoló program – https://socialwinner.besocial.hu/ – használatával).

A sorsolások időpontjai:

 • A 2020. október 02. 08:00 – 2020. október 05. 16:59 között meghirdetett játék esetében: 2020. október 05. 17:00
 • A 2020. október 09. 08:00 – 2020. október 12. 16:59 között meghirdetett játék esetében: 2020. október 12. 17:00
 • A 2020. október 16. 08:00 – 2020. október 19. 16:59 között meghirdetett játék esetében: 2020. október 19. 17:00
 • A 2020. október 23. 08:00 – 2020. október 26. 16:59 között meghirdetett játék esetében: 2020. október 26. 17:00

A nyerteseket a játékra történő felhívást tartalmazó poszt alatti komment szekcióban hozzuk nyilvánosságra a sorsolás napján 18:30-ig.

A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét Facebook üzenetben a nyeremények átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

IV. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyereményeket postai úton juttatja el Szervező a nyertesekhez az általuk megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

V. Személyes adatok kezelése

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3..; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598185; adószám: 15598189-2-41; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „Aqua Challenge 2020” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

A. A kezelt személyes adatok köre

A Játék lebonyolítása során:

 • Facebook profil név,
 • vezeték- és keresztnév,
 • postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),

A Játékba történő részvétel, illetve a nyeremények átvételéhez kapcsolódóan a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

B. Az adatkezelés célja és időtartama

A Játék lebonyolítása során:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésének jogalapja az Érintett, azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A Szervező a Játékos Nyereményjátékban történő részvételét az adatkezeléshez történő automatikus hozzájárulásnak tekint. A nyertesek esetében a Játék lezárását követő adatkezelés jogalapja a [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] nyeremény átadása, valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.  

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Érintett/Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az adatvedelem@ogyei.gov.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását),

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton is benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton benyújtott panasz esetén pedig elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál.

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G.  Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

H. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

VI. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos és Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl – nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.