Dietetikusok működését befolyásoló szakmai szervezetek: az NNK

Kategória: Dietetika 100 | 0

A 100 éves hazai dietetikusképzést ünneplő Dietetika 100 kampány keretében bemutatkoznak a dietetikusokat képző/továbbképző egyetemek, a dietetikusokat tömörítő és a működésüket befolyásoló szervezetek.

Az NNK gazdasági szervezettel rendelkező, központi hivatalként működő központi költségvetési
szerv, melyet az egészségügyért felelős miniszter irányít.

Az NNK-t az országos tisztifőorvos vezeti, akit a miniszter nevez ki és ment fel.
fel.

Az NNK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel
látja el.

Az NNK feladatai

Az NNK ellátja az alapító okiratában és jogszabályokban számára meghatározott feladatokat:
a) a közegészségügy, amely magába foglalja a környezet- és település-egészségügy, ideértve a
gyógyfürdőügyet is, az élelmezés-egészségügy, a táplálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a
kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, a kémiai biztonság, a közegészségüggyel
összefüggésben a gyermek- és ifjúságügy szakterületét,
b) a járványügyi feladatokat,
c) klinikai és járványügyi referencia laboratóriumi feladatok, különös tekintettel a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben [a továbbiakban: 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet] szereplő kórokozók vonatkozásában,
d) az egészségfejlesztés, amely magába foglalja az egészségvédelmet, egészségnevelést és
egészségmegőrzést, a népegészségügyi szűrések szervezését és koordinálását, az
egészségmonitorozást, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját és az
egészséghatás-értékelést,
e) az egészségügyi igazgatás és koordináció, valamint
f) a munkaegészségügy (amely magába foglalja a munkahigiénét és a foglalkozás-egészségügyet).

Ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.
A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
kormányhivatal), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal), valamint az NNK népegészségügyi feladatainak ellátása érdekében
a) országos adatbázisokat alakít ki és tart fenn, ennek érdekében meghatározza a végzett
adatgyűjtések, vezetett nyilvántartások és jelentések szempontrendszerét, főbb tartalmát és teljesítési módját, biztosítja az adatbázisok adatainak felhasználhatóságát,
b) bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket, ún. szakmai informatikai
rendszereket üzemeltet és fejleszt,
c) gyorsriasztási rendszert működtet, melynek keretében meghatározza a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatok ellátásához szükséges szakmai ismereteket, követelményeket.

Dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos (NNK), az OGYÉI konferenciáján (2022. október 26.)

Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi,
koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

Részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve
kezdeményezi azok felülvizsgálatát.

Feladatköre vonatkozásában módszertani, kutató-fejlesztő tevékenységet folytat, tudományosan
megalapozza és meghatározza az egészségügyi követelményeket, az egészségügyi szempontból
megengedhető értékeket, határértékeket.


Feladatköréhez kapcsolódóan részt vesz a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott
projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, végzi a fenntartási kötelezettséggel
érintett projektek fenntartását.


Gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról és a személyes adatok
védelméről.


Működteti a Ritka Betegségek Központját, valamint vezeti a Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartását (a továbbiakban: VRONY).

Figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség
egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli tényezőket, és az előbbiekkel kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez.

Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben
együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal, a hazai és külföldi
tapasztalatokat figyelembe véve vizsgálatokat kezdeményez, koordinál, illetve végez.

Eljár a kormányhivatal vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó azon, az egészségügyi igazgatás
körébe tartozó ügyekben, amelyekben minősített adat kerül felhasználásra.

Az NNK a munka- és foglalkozás-egészségügyi feladatai körében
a) ellátja a jogszabályokban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv számára
meghatározott feladatokat;
b) ellátja a jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi kutatással
összefüggő feladatokat;
c) ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával
kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat;
d) ellátja a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának
egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat;
e) működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot;
f) ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és
véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat;
g) biztosítja a foglalkozási megbetegedésben szenvedők szakvizsgálatait és elbírálja a
megbetegedések foglalkozási eredetét;
h) munkahigiénés, azon belül munkakörnyezeti műszeres- és biológiai expozíciós, továbbá
munkalélektani, ergometriai, ergonómiai és egyéb higiénés műszeres vizsgálatokat végez, természetes és épített környezetben.


Akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.


Ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés – ennek részeként a szervezett
lakossági szűrések – területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs, szervezési és laboratóriumi feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz.


Ellátja az egészségfejlesztési irodák szakmai irányítását és koordinálását.


Beszerzi a hazai éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a
kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja.


Működteti az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján egészségügyi létfontosságú rendszerelemként kijelölt Nemzeti Referencia Laboratóriumi Központokat és a Nemzeti Biztonsági Laboratóriumot.

Dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos (NNK) és Feigl Edit, főigazgató-helyettes (OGYÉI), az OGYÉI konferenciáján (2022. október 26.)

Forrás: NNK Szervezeti és Működési Szabályzat