Dietetikusokat képző/továbbképző intézmények: a Semmelweis Egyetem

Kategória: Dietetika 100 | 0

A 100 éves hazai dietetikusképzést ünneplő Dietetika 100 kampány keretében bemutatkoznak a dietetikusokat képző/továbbképző egyetemek, a dietetikusokat tömörítő és a működésüket befolyásoló szervezetek.

A Diétásnénétől a Tudományos fokozatig – Dietetikusképzés a Semmelweis Egyetemen

Dr. Tátrai-Németh Katalin főiskolai tanár, Csajbóké Dr. Csobod Éva főiskolai docens, Veresné  Dr. Bálint Márta főiskolai tanár, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dieteteikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Dr. Soós Aladár portréja a SE-ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékén

A „diétásnéne” képzés megalapítása, s ez által az élelmezésvezető- és a dietetikus képzés alapjainak lerakása Magyarországon – az Egyesült Államok után másodikként a világon –  Dr. Soós Aladár professzor nevéhez fűződik, aki a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen (ma: Semmelweis Egyetem) szerezte orvosi diplomáját (1). Soós Aladár professzor munkásságának kimagasló érdeme az a felismerés, hogy a dietoterápiás feladatok ellátása, a betegek élelmezése – speciálisan képzett – szakembert igényel, aki szakmai ismereteinek birtokában összekötő szerepet tölt be a beteg, az orvos és a konyha között (2). 1922-ben indította diétásnéne képző iskoláját, amely az elmúlt 100 évben óriási fejlődésen ment keresztül, igazodva a hazai egészségügy, a táplálkozástudomány és a dietetika fejlődéséhez, az erősödő társadalmi igényekhez és a nemzetközi dietetikusképzés fejlődéséhez.

A főiskolai szintű képzés 1975-től az Orvostovábbképző Intézet (OTKI) Egészségügyi Főiskolai Karának létrejöttével valósult meg, s így az eddigi egészségügyi felsőfokú képzésben részesülő orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek mellett, az egészségügyben dolgozó egyéb szakemberek (dietetikus, gyógytornász, védőnő, közegészségügyi-járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető, mentőtiszt) is felsőfokú képesítést szerezhettek.

2000. január 1-től a felsőoktatási reform következtében a főiskolai képzés a Semmelweis Orvostudományi Egyetemhez integrálódott, így a dietetikusképzés ismét visszakerült oda, ahol Soós professzor az alapokat lerakta. A szakma iránti kereslet miatt nappali és levelező tagozatos dietetikus képzést folytatunk (2).

A Bolognai Rendszer értelmében 2009/2010-es tanévtől karunk is  áttért a  kétszintű szakember képzésre. Tanszékünk a dietetikus képzés (BSc) mellett a Budapesti Corvinus Egyetemmel (ma: Magyar Agrár és Élelmiszertudományi Egyetem – MATE) közös Táplálkozás­tudományi Mesterképzési (MSc) Szakot indított (2).

A harmadik szintű képzés, a tudományos fokozat megszerzésére ad lehetőséget az Egészségtudományi Karon működő, önálló programmal rendelkező Egészségtudományi Doktori Iskola (3).

Dr. Tátrai-Németh Katalin (SE) és Veresné Dr. Bálint Márta (SE), az OGYÉI konferenciáján (2022. október 26.)

A dietetikus képzés elméleti és gyakorlati képzésének összhangját biztosítja az egyetem elméleti és gyakorlati oktatói háttere, a tanszék által megválasztott, évek óta jól bevált gyakorló helyek kiépítése, ahol a hallgatók ismereteiket tapasztalt szakemberek irányításával mélyíthetik el. A színvonalas táplálkozástudományi szakemberképzés biztosítéka a magyar élelmiszer- és táplálkozástudomány, az élelmezéspolitika, az élelmiszergazdaság, valamint az élelmiszer-minőség és -biztonság jeles képviselőinek részvétele az oktatásban.

A tanszék munkatársainak feladata a szakmai tárgyak oktatása, az ezzel járó feladatok koordinálása, az oktatással kapcsolatos szervezési munkák ellátása, a tantervi irányelvek kidolgozása, továbbfejlesztése. A tanszék oktatói feladata a dietetikusok és táplálkozástudományi szakemberek képzésén kívül a kar és az egyetem egyéb képzéseiben való részvétel. A karon minden hallgató elsajátítja a táplálkozástudományi alapismereteket, több szakon táplálkozással és dietetikával kapcsolatos szakspecifikus kötelező kurzusokat hirdetünk.  Részt veszünk valamennyi külföldi hallgató képzésében. 2022/23-as tanévtől angolnyelvű dietetikusképzést indítottunk.

Részt veszünk a végzett hallgatók kötelező és választható szakmacsoportos továbbképzésében, pontszerző konferenciákon felkért előadókként szerepelünk.

Tudomány iránt érdeklődő hallgatóinknak lehetőségük van TDK kutatásokat végezni. Az éves TDK konferenciákon BSc és MSc hallgatóink szép sikereket érnek el. Karunkon jól működő tehetséggondozás folyik, ahol a kiemelkedő tehetségű hallgatóknak segítséget nyújtunk a magasabb szintű képességek elsajátítására, kiemelt elméleti és gyakorlati képzések keretében.

Az ETK kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A hallgatók pályázat útján részt vehetnek szakmai konferenciákon, illetve rövid képzési programokon külföldi partnereinknél. Karunk az Erasmus+ csere program keretében lehetőséget biztosít hallgatóknak és oktatóknak szakmai felkészültségük és tudásuk elmélyítésére külföldön.

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar az Akadémiai Kiadó gondozásában tudományos folyóiratot indított Developments in Health Sciences (DHS) címen, amely angol nyelvű kéziratokat közöl az egészségtudományok, valamint a kapcsolódó orvostudományok és egészségügyi ellátás területeiről (3).

Kutatómunkánkat segíti a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar nyilvános könyvtára. A könyvtár feladatköre az intézmény oktatóinak, hallgatóinak és egyéb dolgozóinak ellátása az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz és más szakmai tevékenységéhez szükséges nyomtatott és elektronikus információkkal (3).

Tanszékünk valamennyi oktatója rendelkezik tudományos fokozattal, illetve a Doktori Iskola hallgatója. Kiterjedt kutatómunkát végzünk az élelmiszertudomány, a dietetika, az élelmezésmenedzsment, a lakossági táplálkozási- és tápláltsági állapot felmérések területein. Kutatási eredményeinket rendszeresen publikáljuk hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban, konferenciákon és tudományos fórumokon.

A tanszék oktatói részt vesznek és felelős vezetői pozíciót látnak el számos, a dietetikához és a táplálkozástudományhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezet munkájában. Képviseltetjük magunkat a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, European Federation of the Association of Dietitians, Magyar Táplálkozástudományi Társaság, Szakmai Kollégium – Dietetika, humán táplálkozás tanács tagjai sorában.

Hivatkozásjegyzék

  1. Molnár Sz., Csajbókné dr. Cs.É. ,Solymosi D. Soós Aladár professzor munkássága a modern táplálkozástudomány perspektívájából 3 DOI: 10.1556/650.2020.HO2648 Unauthenticated| Downloaded 04/07/20 12:30 PM UTC 2020 161. évfolyam, 6. szám ORVOSI HETILAP)
  2. Németh I: Dietetikusi képzési programok elemzése https://docplayer.hu/4878217-Dietetikus-kepzesi-programok-elemzese-doktori-ertekezes-nemeth-istvanne.html (letöltve:2022.10.23.)
  3. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar honlapja https://semmelweis.hu/etk/

Kapcsolódó: Videókon dolgozták fel a dietetikai képzés 100 éves történetét a Semmelweis Egyetem oktatói és hallgatói